Veriteľ

Fyzická alebo právnická osoba, ktorej dlžník dlhuje finančné prostriedky.

Dlžník

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá dlhuje finančné prostriedky veriteľovi.

Dlh

Finančná čiastka, ktorú dlžník dlhuje. Dlžník má dlh (záväzok) a veriteľ má pohľadávku.

Postúpenie pohľadávky

Jedná sa o prevod pohľadávky z jedného veriteľa na iného veriteľa. Postúpenie sa realizuje zmluvou o postúpení pohľadávok, na základe ktorej sa namiesto pôvodného veriteľa stáva vlastníkom pohľadávky nový veriteľ. Pre dlžníka sa ohľadom výšky dlhu nič nemení, mení sa len osoba ktorej je dlžník povinný dlh uhradiť.

Oznámenie o postúpení

Ide o písomné oznámenie (list), v ktorom pôvodný veriteľ informuje dlžníka o postúpení pohľadávky na nového veriteľa. Od tohto momentu je dlžník povinný svoj dlh uhradiť novému veriteľovi.

Zosplatnenie dlhu

Jednostranný úkon veriteľa, na základe ktorého sa stáva dlh okamžite splatným v plnej výške. Zosplatnením dlhu veriteľ reaguje na opakované porušovanie dohodnutých podmienok zo strany dlžníka, napr. omeškanie dlžníka s úhradou splátok, neoprávnené nakladanie so založenou nehnuteľnosťou pri hypotekárnych úveroch, opakované úhrady splátok v nižšej sume ako je zmluvne dohodnuté a pod.

Rozklad dlhu do splátok, Splátkový kalendár

Rozloženie splatenia dlhu na dlhšie obdobie v pravidelných splátkach (väčšinou mesačných). Dlh je možné hradiť postupne, podľa možností dlžníka s prihliadnutím na výšku a vek dlhu. Jedná sa o ústretový krok veriteľa voči dlžníkovi.

Istina

Základná čiastka dlhu. Jedná sa o čiastku dlhu bez tzv. príslušenstva – neobsahuje úroky, úroky z omeškania, pokuty a iné.

Úrok

Ide o navýšenie dlhu, dohodnuté v zmluve. Úrok je vyjadrený percentuálnym navýšením požičaných peňazí za určité obdobie. Väčšinou sa jedná o jeden rok. Označuje sa napr. 10% p. a., čo znamená že dlh sa navyšuje o 10% ročne. Niekedy sa nazýva aj ako zmluvný úrok.

Úrok z omeškania

Ide o navýšenie dlhu vyjadrené percentuálnym navýšením za určité obdobie. Ide o sankciu za nedodržanie dohodnutých termínov splatnosti. Úrok sa počíta odo dňa omeškania s uhradením dlhu (alebo jeho časti) až do dňa jeho zaplatenia. Jeho výšku určuje zmluva alebo je určená zákonom.

Dátum splatnosti

Deň, do ktorého musí dlžník uhradiť svoj dlh, alebo jeho časť (splátku). V tento deň musia byť peňažné prostriedky pripísané na účet veriteľa. Nedodržaním dátumu splatnosti dlžník porušuje svoju povinnosť a sankciou je úrok z omeškania.

Mandátna správa pohľadávok, výkon mandátnej činnosti

Jedná sa o činnosť, ktorou inkasná spoločnosť vykonáva samotný proces vymáhania pre veriteľa. Spoločnosť A (veriteľ) má voči dlžníkovi pohľadávku a na základe mandátnej zmluvy túto pohľadávku vymáha pre veriteľa spoločnosť B. Vlastníkom pohľadávky však stále zostáva spoločnosť A, avšak dlžník komunikuje so spoločnosťou B, ktorá je mandátnou zmluvou poverená dlh vymôcť.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Jedná sa o vymáhanie pohľadávok pred tým, ako sa podá žaloba na súde. Toto obdobie môže trvať aj niekoľko mesiacov. V predsúdnom štádiu sa kladie dôraz na komunikáciu s dlžníkom s hľadaním možností ako uhradiť dlh, bez nutnosti podania žaloby. Jedná sa o fázu, v ktorej dlžník môže dohodnúť s veriteľom úhradu svojho dlhu naraz alebo v splátkach a predíde sa tým podaniu žaloby a následnej exekúcii.

Súdne vymáhanie pohľadávok

Toto štádium nasleduje po neúspešnom mimosúdnom vymáhaní a začína podaním žaloby na súd. Dlh sa podaním žaloby automaticky navyšuje o trovy súdneho konania (súdny poplatok, trovy právneho zastúpenia a pod.). 

Exekúcia

Ide o nútený výkon súdneho rozhodnutia. Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou, ktorej úlohou je vynútiť dodržiavanie a plnenie súdnych rozhodnutí. Vo väčšine prípadov sa jedná o vymoženie dlžnej sumy určenej v súdnom rozhodnutí. V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa. Vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci.