Často kladené otázky

/Časté otázky

Odporúčame Vám, aby ste sa čo najskôr skontaktovali s našimi pracovníkmi, ktorí Vám pomôžu vyriešiť vzniknutú situáciu. Tel.: 02/32111293, mail: pohladavky@mcga.sk

Väčšina pohľadávok, ktoré máme v správe sú splatné v celej výške. Našim cieľom je klientom pomôcť a zväčša umožníme rozložiť dlhy na splátky, čím sa snažíme uľahčiť ich vzniknuté problémy. Splátkový kalendár je forma splatenia dlhu pomocou pravidelných mesačných splátok. Výška splátky závisí od výšky dlhu.

Vaša splátka je uhrádzaná na účet veriteľa, ku ktorému samozrejme nemáme priamy prístup. Splátku spravidla evidujeme niekoľko dní po jej realizácii.

Strata príjmu, insolventnosť býva najčastejším dôvodom vzniku dlhov. Je potrebné si však uvedomiť, že nie je dôvodom na nesplácanie a ani bankové či nebankové subjekty neuvádzajú v zmluvách klauzulu o akceptácii nesplácania v prípade straty zamestnania. V takýchto situáciách je dôležité, aby nás dlžník bezodkladne kontaktoval, aby sme sa vedeli aspoň dočasne dohodnúť na provizórnom riešení.

Dlžník je povinný v zmysle zmluvy nahlásiť veriteľovi alebo spoločnosti, ktorá ho zastupuje, všetky aktuálne údaje, ako kontakt, adresa, zmena priezviska, prípadne zmena zamestnávateľa. Toto umožňuje s dlžníkom komunikovať a hľadať riešenie. Nekomunikácia vedie ku krajným riešeniam.

V prípade, ak Vás kontaktuje súdny exekútor, treba postupovať v súlade s jeho pokynmi v upovedomení o začatí exekúcie, resp. v exekučnom príkaze. Ak máte záujem splácať dlh v splátkach, bezodkladne kontaktujte exekútorský úrad, ktorý exekúciu vedie. Upozorňujeme, že akékoľvek zbavovanie sa majetku, exekútor následne zistí, čo môže viesť až k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania veriteľa alebo trestného činu znevýhodňovania veriteľa.

Dlžník uhradí dlh v každom prípade a je len na jeho rozhodnutí, či využije mimosúdny spôsob tým, že komunikuje a dodržiava nastavené dohody, alebo dôjde k zaplateniu dlhu formou nútenej exekúcie, čo znamená výrazné zvýšenie celkového dlhu, s čím automaticky súvisí výrazné zníženie celkového životného, finančného a sociálneho štandardu dlžníka a jeho rodiny.